Aanmelden en overstappen

Hoe stap ik over naar Energyhouse?

Overstappen naar Energyhouse is heel eenvoudig. U kunt uw overstap regelen door gebruik te maken van onze aanmeldpagina.

U kiest de producten die u wilt afnemen en geeft de gewenste ingangsdatum op en wij regelen de administratieve afhandeling met uw huidige leverancier. Indien u ons tijdig van de juiste informatie voorziet, merkt u helemaal niets van uw overstap.

Hoelang duurt het voordat mijn overstap is geregeld?

U heeft na het afsluiten van een leveringsovereenkomst met Energyhouse een bedenktijd van veertien dagen. Na deze periode dienen wij bij de netbeheerder een verzoek in om met de levering van elektriciteit en/of gas te starten op de overeengekomen startdatum. Houd er rekening mee dat veel leveranciers een opzegtermijn van 30 dagen hanteren. Meld uw overstap daarom minimaal vijf weken van te voren bij Energyhouse aan.

Als u nog een lopende overeenkomst heeft dan houden wij de einddatum van dit contract aan als startdatum, zodat een opzegvergoeding van uw huidige leverancier wordt voorkomen. Als u toch eerder naar Energyhouse wilt overstappen, neemt u dan contact met ons op.

Doorgeven van de meterstanden

Ongeveer een week voor de startdatum van levering vragen wij u per e-mail de meterstanden door te geven. Zorgt u er wel voor dat Energyhouse de meterstanden binnen de gevraagde termijn ontvangt aangezien deze standen op tijd bij de netbeheerder dienen te worden aangeleverd. Als dit niet op tijd wordt gedaan dan zal de netbeheerder de standen zelf berekenen. Het risico bestaat dat u dan een hoger dan verwacht voorschotbedrag gaat betalen.

Krijg ik een boete/opzegvergoeding door mijn overstap?

Afhankelijk van de contractvoorwaarden en de looptijd van uw huidige leveringsovereenkomst moet u wellicht een opzegvergoeding betalen. Om dit vast te stellen kunt u contact opnemen met uw huidige energieleverancier. De hoogte van deze opzegvergoeding is afhankelijk van de restende looptijd. Energyhouse vergoedt geen opzegvergoedingen van andere leveranciers.

Voorschot en betalen

Wanneer is mijn voorschot bekend?

Nadat uw overstap naar Energyhouse is gerealiseerd, ontvangt u binnen één week een welkomstbrief met daarin onder andere de hoogte van uw maandelijks voorschotbedrag.

Kan ik ook anders betalen dan via een automatische incasso?

Energyhouse maakt standaard gebruik van automatische incasso. U kunt ook kiezen om bedragen zelf over te maken. Rond de 1e van de factuurmaand wordt de factuur per e-mail verzonden en deze heeft een betalingstermijn van veertien dagen. U betaalt hiervoor wel 12 euro per jaar extra.

Wanneer wordt mijn voorschot afgeschreven?

Elke maand wordt rond de tiende van de maand het voorschotbedrag afgeschreven.

Kan ik mijn voorschot aanpassen?

U kunt een verzoek met opgaaf van reden indienen om uw voorschotbedrag maximaal 50% te verhogen of maximaal 10% te verlagen.

Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

De gecontracteerde tarieven, vermenigvuldigd met het verwachte jaarverbruik, vermeerderd met de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en transportkosten, vormen het te verwachten jaarbedrag. Dit bedrag wordt gedeeld door twaalf maanden en is het maandelijkse voorschotbedrag dat wordt vermeerderd met btw.

Maand-, Jaar- en eindafrekeningen

Wanneer ontvang ik een maandafrekening?

Is uw aansluiting een grootzakelijke aansluiting, dan ontvangt u maandafrekeningen in plaats van voorschotten. Bij kleinverbruikers/particulieren geldt dit niet.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Bij beëindiging van de leveringsovereenkomst door een overstap van Energyhouse naar een andere leverancier, ontvangt u binnen zes weken na verwerking hiervan een eindafrekening.

De meterstanden op de afrekening kloppen niet

Wanneer de meterstanden op de jaarafrekening niet kloppen, dan kunt u met ons contact opnemen. Houd de huidige meterstanden bij de hand, zodat we u direct kunnen helpen. Houd u er wel rekening mee dat als het verschil kleiner is dan 10% van het jaarverbruik, het correctieverzoek niet in behandeling wordt genomen. Het verschil loopt u vanzelf weer in bij de volgende jaarafrekening.

Waarom komt mijn gasverbruik niet overeen met de begin- en eindstanden?

Gas wordt niet afgerekend op het verbruik van het aantal kubieke meters, maar voor de energie die uit gas wordt gehaald. Uit elk aardgasveld komt gas met een verschillende hoeveelheid energie. Energyhouse corrigeert dit verschil door het geleverde gas terug te rekenen naar een landelijk bepaalde standaardwaarde: de calorische waarde. Daarom is het jaarverbruik voor gas niet exact hetzelfde als het verschil tussen de begin- en eindstand.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening?

Jaarlijks ontvangt u van Energyhouse standaard in dezelfde maand een jaarafrekening. Indien er geen sprake is van buitengewone omstandigheden, ontvangt u de afrekening uiterlijk acht weken na de standaard maand. In de jaarafrekening worden de maandelijks bij u in rekening gebrachte voorschotbedragen verrekend met de totale kosten van uw energieverbruik.

Indien Energyhouse voor de opmaak van de jaarafrekening niet tijdig over uw meterstanden beschikt, dienen we uw verbruik te schatten. Hierdoor kan de jaarrekening hoger of lager uitvallen. De correctie hiervoor vindt automatisch het volgende jaar plaats als u dan de meterstanden aanlevert.

Verhuizing
U ontvangt van Energyhouse binnen zes weken na de sleuteloverdracht een eindafrekening voor uw oude adres. Om een correcte eindafrekening voor u op te stellen, is het belangrijk om binnen vijf dagen na sleuteloverdracht de eindmeterstanden door te geven.

Beëindiging
Bij beëindiging van de leveringsovereenkomst door een overstap naar een andere leverancier, ontvangt u binnen zes weken na verwerking hiervan een eindafrekening.

Meters

Ik heb een probleem met mijn meter

De netbeheerder is eigenaar van de meter. Als u denkt dat uw meter kapot is, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

De meterstanden van uw slimme meter worden uitgelezen op de volgende momenten:

  • Een keer per jaar voor het opmaken van uw jaarrekening
  • Twaalf keer per jaar voor het verbruik- en kostenoverzicht (verplichting energieleverancier)
  • Als u overstapt naar een ander energiebedrijf of als u verhuist
  • Incidenteel, wanneer dat nodig is voor het beheer of onderhoud van het energienet

Ik krijg binnenkort een slimme meter

U hoeft niets aan ons door te geven. Van uw netbeheerder krijgen wij hiervan automatisch bericht.

Opzeggen

Hoe zeg ik mijn leveringscontract met Energyhouse op?

We vinden het natuurlijk bijzonder jammer als u besluit om geen gebruik meer te maken van onze diensten. Als u dit dan toch besluit, kunt u als kleinverbruiker uw leveringsovereenkomst met Energyhouse opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Houd u hierbij wel rekening dat Energyhouse bij een vroegtijdige opzegging een opzegvergoeding in rekening kan brengen afhankelijk van de resterende looptijd van de leveringsovereenkomst. De opzegging dient u schriftelijk aan ons te bevestigen, via de mail of via de post.

Wordt er een opzegvergoeding in rekening gebracht?

Bij een vroegtijdige opzegging kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht afhankelijk van de resterende looptijd van de leveringsovereenkomst. Hieronder vindt u de opzegvergoedingen van Energyhouse per product.

Consument Zakelijk
Contractuur resterende looptijd Opzegvergoeding De opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van het beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van € 50,-.
tot 1,5 jaar € 50,-
1,5 – 2 jaar  € 75,-
2 – 2,5 jaar  € 100,-
meer dan 2,5 jaar  € 125,-

Salderen en terugleveren

Wat is salderen?

Als u op een bepaald moment meer elektriciteit produceert dan verbruikt, wordt deze elektriciteit op het elektriciteitsnet gezet. Energyhouse verrekent deze teruglevering met de normale levering: dat noemen we salderen.

De salderingsgrens is dus de hoeveelheid elektriciteit die u van ons geleverd heeft gekregen. De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid elektriciteit die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Energyhouse saldeert de duurzame elektriciteit die u opwekt, tegen hetzelfde leveringstarief als de elektriciteit die u van ons afneemt. Namelijk: leveringstarief inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

Voorwaarden voor salderen

Om de opgewekte elektriciteit te kunnen salderen is het belangrijk de installatie te registreren op www.energieleveren.nl. Door middel van deze registratie weet uw netbeheerder dat u beschikt over een installatie om elektriciteit terug te leveren en kunnen wij uw saldering administratief verwerken.

Wordt de verwachte teruglevering meegenomen in het maandelijks voorschotbedrag? Het maandelijkse voorschotbedrag wordt gebaseerd op de historische verbruiksgegevens en wordt in de loop der tijd verlaagd door uw teruglevering. Houdt er rekening mee dat dit enige jaren duurt na aanvang van opwek.

Het is wel mogelijk om de verwachte teruglevering direct te verrekenen in het termijnbedrag als dit nog niet is meegenomen in uw geschatte jaarverbruik. Er wordt dan bij aanvang van de levering in overleg een inschatting gemaakt van het te verwachten volume duurzame elektriciteit die u in het komend jaar denkt te gaan opwekken en terug te leveren. Dit volume wordt dan in een verhouding 60% normaal en 40% laag (in het geval van een dubbele meter) in mindering gebracht op het standaard jaarverbruik zoals bekend bij de netbeheerder. Hierdoor neemt het maandelijks voorschotbedrag overeenkomstig af, zodat het maandelijks voorschotbedrag zoveel mogelijk in de lijn der verwachting ligt van het jaarverbruik en u niet hoeft te wachten op de voordelen van eigen opwek tot de jaarafrekening.

Terugleververgoeding

Levert u meer elektriciteit terug dan u verbruikt? Dan krijgt u van Energyhouse een terugleververgoeding. De hoogte van de terugleververgoeding die u ontvangt na de volledige saldering bedraagt het kale leveringstarief (exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw) minus een afslag van 10%.

Analoge of digitale meter?

Als u een analoge meter heeft dan draait de meter vooruit of achteruit afhankelijk van wat u op dat moment verbruikt en opwekt. Door u teruggeleverde elektriciteit wordt daardoor door de meter zelf al van het verbruik af getrokken. Dat ziet u dus niet gespecificeerd terug op de factuur maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren.

Als u een digitale meter heeft dan heeft u voor teruglevering automatisch twee telwerken en wordt de levering en teruglevering apart geregistreerd (normaal en laagtarief). Bij het opmaken van de jaarafrekening wordt de door u teruggeleverde elektriciteit dan ook apart met u verrekend.