U ontvangt maandelijks achteraf een factuur op basis van de elektriciteit en gas die werkelijk aan u is geleverd of door u is teruggeleverd. De maandfactuur die u bijvoorbeeld ontvangt in februari, ziet dus op de levering en/of teruglevering in de maand januari.

Op de maandfactuur wordt het voor de betreffende maand betaalde voorschotbedrag in mindering gebracht. Indien het voorschotbedrag lager is geweest dan het bedrag van de factuur, dient u het verschil binnen 10 dagen na de factuurdatum bij te betalen.

Indien het voorschotbedrag hoger is geweest dan het bedrag van de factuur, wordt het verschil eerst door middel van verrekening in mindering gebracht op de eventuele reeds verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, vervolgens in mindering op de hoofdsom van eventueel nog openstaande facturen en de lopende rente. Mocht er alsdan nog een positief bedrag voor u resteren, dan wordt dat bedrag door middel van verrekening in mindering gebracht op de eerstvolgende maandfactuur.