Algemene leveringsvoorwaarden

Zakelijke elektriciteit en gas

Deze Algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 november 2023

 

I.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen, waarbij de Levering van elektriciteit en gas door Energyhouse
B.V. wordt verzorgd. In deze Algemene Voorwaarden kan per artikel sprake zijn van een algemeen deel dat op zakelijke Grootverbruikaansluitingen en zakelijke Kleinverbruikaansluitingen van toepassing is. Daarnaast kan er aanvullend en per artikel sprake zijn van een specifiek deel dat alleen op zakelijke Klein- verbruikaansluitingen van toepassing is. Een dergelijk specifiek deel wordt voorafgegaan door de titel “Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen”.

 

II.
In deze Algemene Voorwaarden worden zakelijke Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet en artikel 52c lid 1Gaswet (“Multisites”) beschouwd als zakelijke Grootverbruikaansluitingen. Indien artikel 95n Elektriciteitswet en/of artikel 52c lid 1 Gaswet van toepassing is, gelden Artikel 4.6, 4.7, 5.2, 7.3 tot en met 7.8, 8.4 tot en met 8.8 en 12.16 ook voor de betreffende zakelijke Kleinverbruikaansluitingen.

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Aansluiting: één of meer verbindingen tussen een (Gastransport)Net en een onroerende zaak zoals bedoeld in artikel 16 Wet waardering onroerende zaken, inclusief verbindingen tussen (Gastransport)Netten die worden beheerd door een Netbeheerder.

 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Leverings- voorwaarden terzake de Levering van Elektriciteit en Gas door Energyhouse B.V. aan zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen alsmede eventuele wijzigingen daarvan.

 

Allocatiepunt: virtueel punt ter plaatse van het Overdrachtspunt van een elektriciteit Aansluiting, waar de energie-uitwisseling tussen een Installatie en het Net administratief aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het Overdrachtspunt van de Aansluiting heeft plaatsgevonden.

Artikel: een artikel uit de Algemene Voorwaarden.

 

ATO: de aansluit- en transportovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder betreffende de Aansluiting of het Primaire allocatiepunt van de Installatie van de Klant op een (Gastransport)Net en het transport van elektriciteit en/of gas, en de toepasselijke algemene voorwaarden van de Netbeheerder.

 

Contract: de overeenkomst tussen Energyhouse en de Klant, betreffende de Levering van elektriciteit en/of gas, waaronder alle eventuele addenda en raam- overeenkomsten.

 

Energyhouse: Energyhouse B.V. (vergunninghouder als bedoeld in artikel 95a lid 1 Elektriciteitswet en artikel 43 Gaswet), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57769508, statutair gevestigd te Amsterdam, en diens rechtsopvolger(s).

 

Erkende Meetverantwoordelijke: een organisatorische eenheid die voldoet aan de vereisten voor erkenning, zoals opgenomen in de Meetcode Elektriciteit of Meet- voorwaarden gas – RNB.

 

Gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en Installaties waarmee voor dat transport ondersteunende diensten worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of zijn gelegen binnen de Installatie van de Klant.

 

Grootverbruikaansluiting: een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A, of een Aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, Elektriciteitswet of een Aansluiting met een totale

maximale capaciteit groter dan 40 Nm3 per uur. Daarnaast worden Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet of artikel 52c Gaswet als Grootverbruikaansluitingen aangemerkt.

 

Installatie: het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te rekenen na het Overdrachtspunt van de Aansluiting of het geheel van leidingen en bijbehoren van de Klant na de Meetinrichting, bezien vanuit het Gastransportnet.

Kalenderdag(en): alle werkdagen, zaterdagen, zondagen en (erkende) Nederlandse feestdagen van een jaar.

 

Klant: de (rechts)persoon die een Contract met Energyhouse heeft afgesloten of voornemens is om een Contract met Energyhouse af te sluiten.

 

Kleinverbruikaansluiting: een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A niet zijnde een Aansluiting zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 of 3 van de Elektriciteitswet of een Aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 Nm3 per uur.

 

Landelijk Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10 lid 2 Elektriciteitswet of artikel 2 Gaswet is aangewezen voor het beheer van het landelijk hoogspanningsnet of het landelijk Gastransportnet.

Leverancier: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit en/of gas.

 

Leverancierswissel: de handeling waarbij de (Landelijk)

Netbeheerder, ten behoeve van de Aansluiting van de Klant, de wijziging van de huidige naar de nieuwe Leverancier administratief uitvoert.

 

Levering: de administratieve beschikbaarstelling op het Net en/of Gastransportnet, niet zijnde het transport, van de door de Klant afgenomen of teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit en/of gas.

Meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en vaststellen van standen van de Meetinrichting(en) betreffende elektriciteit en/of gas van Kleinverbruikaansluitingen.

 

Meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit en/of gas te meten.

 

Net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de Installatie van een producent of van een afnemer.

 

Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 Elektriciteitswet of artikel 2,5 of 6 Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer (regionale) (Gastransport)Netten.

Nm3: normaal kubieke meter, zoals gedefinieerd in de Wet- en regelgeving (Begrippenlijst Gas).

 

Overdrachtspunt: het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de Installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd.

 

Partijen: de Klant en Energyhouse.

 

Primair allocatiepunt: het eerste Allocatiepunt dat is toegekend aan een elektriciteit Aansluiting.

Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan.

 

Secundair allocatiepunt: een door de Netbeheerder aan een elektriciteit Aansluiting toegekend Allocatiepunt, niet zijnde het Primaire allocatiepunt

 

Verbruiksbericht: een bericht waarmee de Netbeheerder periodiek, en onder meer bij een Leverancierswissel, verhuizing of eindelevering, meterstanden en/of verbruiken aan de Leverancier communiceert. Onder Verbruiksbericht wordt tevens verstaan het bericht van de Netbeheerder waarin gecorrigeerde meterstanden en/of verbruiken zijn opgenomen en op basis waarvan Energyhouse een correctiefactuur aan de Klant kan sturen.

 

Vertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van de Klant door een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet of artikel 52c Gaswet.

 

Wet- en regelgeving: de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Elektriciteitswet en/ of Gaswet, de daarop gebaseerde Technische Codes en overige secundaire regelgeving, alsmede relevante regelingen van de Landelijk Netbeheerder, de (regionale) Netbeheerder(s) en relevante afspraken van de energiesector.

 

 

2.1. 
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de Levering van elektriciteit en/of gas van Energyhouse aan de Klant.

 

2.2.

Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en het Contract prevaleren de bepalingen van het Contract. Eventuele afwijkingen gelden slechts indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen rechtsgeldig zijn ondertekend.

 

2.3. 
De ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.

 

2.4. 
De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.5. 
Indien de Algemene Voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, zal ingeval van geschil over de inhoud of strekking van de Algemene Voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Totstandkoming en duur van het Contract

 

3.1. 
Het Contract komt tot stand:

 

a. 
door aanvaarding door Energyhouse van de aanvraag van de Klant; en/of

 

b. 
door aanvaarding door de Klant van de aanbieding van Energyhouse; en/of

 

c. 
zodra de Klant elektriciteit en/of gas heeft afgenomen van en/of heeft teruggeleverd aan Energyhouse.

 

3.2. 
Voor een Contract dat wordt gesloten met meerdere Klanten geldt dat iedere Klant jegens Energyhouse hoofdelijk verbonden is voor de uit het Contract voortvloeiende verplichtingen.

 

3.3. 
Het Contract wordt voor onbepaalde tijd afgesloten tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.4. 
Na het verstrijken van de einddatum van het Contract, wordt het Contract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

 

3.5. 
Opzegging van het Contract is te allen tijde mogelijk zonder opzegtermijn.

 

3.6.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 3.19, 3.26, 3.27, 4.3, 4.4, 13.6 en 15, kan Energyhouse een “eindeleveringsbericht” sturen naar de (Landelijk) Netbeheerder en de daaruit voortvloeiende kosten en/ of schade bij de Klant in rekening brengen indien:

 

a. 
de Klant het Contract rechtsgeldig heeft beëindigd dan wel het Contract van rechtswege eindigt; én

 

b. 
de Klant geen nieuw Contract met Energyhouse heeft gesloten, én

 

c. 
de Levering niet per de einddatum van het Contract door een andere Leverancier wordt overgenomen.

 

Als Energyhouse geen “eindeleveringsbericht” stuurt en de Klant blijft na afloop van het Contract elektriciteit en/of gas afnemen, dient de Klant daarvoor te betalen conform het laatst geldende Contract.

 

Verantwoordelijkheden van de Klant

 

3.7. 
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de tijdige beëindiging van overeenkomsten met andere Leveranciers dan Energyhouse. Te late beëindiging van dergelijke overeenkomsten komt voor rekening en risico van de Klant.

 

3.8. 
De Klant zorgt ervoor dat Energyhouse tijdig beschikt over alle correcte gegevens die noodzakelijk zijn om de Levering te kunnen starten op de datum zoals vermeld in het Contract. Onder “tijdig” wordt in dit verband verstaan uiterlijk 31 Kalenderdagen vóór de overeengekomen aanvangsdatum. Schending van deze verplichting komt voor rekening en risico van de Klant.

 

3.9. 
De Klant zorgt ervoor dat Energyhouse binnen 14 Kalenderdagen na aanvang van de Levering, beschikt over alle correcte meterstanden per de datum waarop de Levering is aangevangen. Schending van deze verplichting komt voor rekening en risico van de Klant.

 

3.10. 
De Klant blijft ook na beëindiging van het Contract verplicht tot nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van het Contract en de Algemene Voorwaarden.

 

Aanvang Levering

 

3.11.

De Levering vangt aan op de eerst mogelijke datum; de in het Contract vermelde datum óf de datum van eerste afname en/of teruglevering zoals bedoeld in Artikel 3.1 sub c.

 

3.12. 
In geval de (Landelijk) Netbeheerder de Aansluiting van de Klant op een andere datum dan bedoeld in Artikel 3.10 administratief aan Energyhouse toewijst, kan Energyhouse de daaruit voortvloeiende schade verhalen op de Klant.

 

Wijzigingen van het Contract

 

3.13. 
Afwijkingen en/of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en/of het Contract zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.

 

Overdracht van het Contract

 

3.14. 
Energyhouse kan een derde partij inschakelen voor de uitvoering van het Contract. De Klant stemt daar bij voorbaat mee in.

 

3.15. 
Het Contract blijft onverminderd van kracht indien de rechtsvorm van Energyhouse wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien Energyhouse (een deel van) haar onderneming overdraagt aan een derde partij. voor zoveel nodig verleent de Klant reeds nu voor alsdan medewerking aan overdracht van het Contract ex artikel 6:159 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 

3.16. 
Overdracht en/of verpanding van rechten en/of plichten uit hoofde van het Contract is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Energyhouse. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Levering aan een groep (“multisites”)

 

3.17. 
Onder Levering aan een groep (“multisite”) wordt verstaan de Levering van gas en/of elektriciteit aan:

 

a. 
een groep van twee of meer afnemers met een Kleinverbruikaansluiting; en/of

 

b. 
een Klant met twee of meer Kleinverbruik aansluitingen op verschillende adressen.

 

Van deze groep moet(en):

 

a. 
de meerderheid een rechtspersoon zijn of handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

b. 
alle afnemers in het Contract vertegenwoordigd worden; en

 

c. 
de vertegenwoordiger toestemming hebben om de afnemers in het kader van het Contract te vertegenwoordigen.

 

3.18. 
In het geval van levering aan een groep zoals bedoeld in Artikel 3.17, geldt dat Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet en artikel 52c van de Gaswet in de Algemene Voorwaarden worden beschouwd als Grootverbruikaansluitingen. Door ondertekening van het Contract doet de Klant afstand van de rechten die gelden voor Kleinverbruikaansluitingen. Artikel 4.6, 4.7, 5.2, 7.3 tot en met 7.8, 8.4 tot en met 8.8 en 12.16 zijn ook van toepassing op Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet en artikel 52c van de Gaswet. Iedere afnemer is jegens Energyhouse hoofdelijk verbonden. Het bepaalde in Artikel 3.2 geldt onverkort.

 

3.19. 
Indien de Klant een vertegenwoordiger is als bedoeld in artikel 52c Gaswet en/of artikel 95n Elektriciteitswet, garandeert hij vertegenwoordigings­bevoegd te zijn om namens deze groep afnemers rechtshandelingen te verrichten, waaronder het sluiten van een Contract met Energyhouse, en tevens dat wordt voldaan aan alle vereisten van artikel 52c Gaswet en/of artikel 95n Elektriciteitswet. De vertegenwoordiger is verplicht om uiterlijk binnen 14 Kalenderdagen na de totstandkoming van het Contract zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan Energyhouse aan te tonen. Indien er onbevoegd vertegenwoordigd blijkt te zijn, kan Energyhouse het Contract ontbinden. De daaruit voortvloeiende schade is voor rekening en risico van de Klant.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

3.20. 
Ieder Contract wordt Schriftelijk door Energyhouse vastgelegd.

 

3.21. 
De Klant kan het Contract zonder opgave van redenen annuleren binnen veertien Kalenderdagen nadat het Contract door beide Partijen is ondertekend of Schriftelijk is bevestigd. Mocht in deze periode op verzoek van de Klant al wel Levering hebben plaatsgevonden dan dient de Klant daarvoor te betalen conform het bepaalde in het Contract en de Algemene Voorwaarden.

 

3.22. 
Indien Energyhouse rechten en/of verplichtingen uit hoofde van het Contract overdraagt aan een derde, meldt Energyhouse dit tijdig aan de Klant. Het staat de Klant in dat geval vrij om het Contract op te zeggen zonder dat de Klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd zal zijn, tenzij de overdracht tot gevolg heeft dat Energyhouse jegens de Klant aansprakelijk is voor de nakoming van het Contract door die derde óf indien de overdracht het gevolg is van overgang van onderneming. De opzegging dient Schriftelijk te worden gedaan binnen 30 Kalenderdagen na de hiervoor bedoelde melding van Energyhouse aan de Klant.

 

3.23. 
Aan de opzegging van een Contract voor onbepaalde tijd zijn geen kosten verbonden.

 

3.24. 
Bij voortijdige opzegging van een Contract voor bepaalde tijd, zal de Klant een redelijke vergoeding aan Energyhouse verschuldigd zijn. In dit kader wordt onder meer verwezen naar het bepaalde in Artikel 15.4.

 

3.25. 
Op het Contract zijn de kwaliteitscriteria van Energyhouse van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van Energyhouse. Wijzigingen van de kwaliteitscriteria worden door Energyhouse bekend gemaakt. Het staat de Klant in dat geval vrij om het Contract op te zeggen zonder dat de Klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd zal zijn, tenzij de wijzigingen niet inhoudelijk zijn of zijn opgelegd door de overheid. De opzegging dient Schriftelijk te worden gedaan binnen 14 Kalenderdagen na de hiervoor bedoelde bekendmaking.

 

Overige bepalingen

 

3.26. 
Energyhouse is gerechtigd het Contract niet te sluiten of, indien het Contract reeds is aangegaan maar nog geen Levering heeft plaatsgevonden, de begindatum van de Levering uit te stellen, en/of de Levering op te schorten of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden dan wel het Contract te ontbinden, indien:

 

a. 
de Klant zich niet op een door Energyhouse aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door Energyhouse benodigde gegevens niet verstrekt, en/of

 

b. 
de persoon die namens de Klant het Contract heeft ondertekend hiertoe niet rechtsgeldig gemachtigd/bevoegd is, en/of

 

c. 
de Klant op enigerlei wijze jegens Energyhouse in verzuim is, en/of

 

d. 
de door Energyhouse aan de Klant gestelde eisen, waaronder begrepen gevraagde zekerheden als omschreven in Artikel 13, niet worden aanvaard of nagekomen, en/of

 

e. 
aannemelijk is, dat één of meer bepalingen of voorschriften uit het Contract of Wet- en regelgeving niet door de Klant zijn of worden nagekomen.

 

3.27. 
Indien Energyhouse op grond van Artikel 3.26 besluit om de Levering op te schorten of het Contract te ontbinden, is Energyhouse gerechtigd om een “eindeleveringsbericht” te versturen naar de (Landelijk) Netbeheerder. Energyhouse informeert de Klant daarover Schriftelijk. De Klant is in deze situatie gehouden de kosten die de (Landelijk) Netbeheerder hiervoor bij Energyhouse in rekening brengt, te vergoeden aan Energyhouse.

 

3.28. 
De Klant verleent medewerking aan de totstandkoming, uitvoering en eventuele beëindiging van het Contract en onthoudt zich van elk handelen of nalaten dat Energyhouse verhindert haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen en/of schade toebrengt aan personeel en/ of zaken van Energyhouse. De Klant legt eenzelfde verplichting op aan personen waarvoor de Klant op grond van de wet aansprakelijk is.

 

4.1. 
De Klant zorgt ervoor dat zijn Aansluitingen aan de geldende Wet- en regelgeving voldoen en dat zijn Installaties zijn aangesloten op het Gastransportnet van de Netbeheerder.

 

4.2. 
De Klant sluit met de betrokken Netbeheerder(s) een ATO af voor de Aansluitingen die deel uitmaken van het Contract. Deze ATO mag niet geschorst of beëindigd worden zolang het Contract van kracht is. Aansluiting en transport geschieden te allen tijde voor rekening en risico van de Klant.

 

4.3. 
Energyhouse is bevoegd de Levering op te schorten, en/of het Contract te ontbinden, indien de Klant niet (meer) voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen uit hoofde van een ATO. Energyhouse zal in dat geval niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of kosten.

 

4.4. 
Indien de (Landelijk) Netbeheerder het transport van gas en/of elektriciteit beperkt of onderbreekt of wanneer dit transport om een andere reden beperkt of onderbroken wordt, is Energyhouse bevoegd om:

 

a. 
de Levering per direct op te schorten en/of te beperken; en/of

 

b. 
de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden; en/of

 

c. 
aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden; en/of

 

d. 
het Contract te ontbinden.

 

Energyhouse is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.

 

4.5. 
Bij opschorting of beperking van de Levering zoals bedoeld in Artikel 4.4 blijft de geldigheid en looptijd van het Contract onverkort van kracht.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

4.6. 
In afwijking van Artikel 4.2 geldt dat Energyhouse, op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet, de ATO namens de Netbeheerder sluit met de Klant en de periodiek verschuldigde vergoedingen op grond van de ATO in rekening brengt bij de Klant. Op de ATO zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Netbeheerders van toepassing. De algemene voorwaarden van de Nederlandse Netbeheerders en de netbeheerkosten zijn te vinden op de website van de Netbeheerder.

 

4.7. 
Voor Kleinverbruikaansluitingen die deel uitmaken van het Contract en waarbij het nieuw aangelegde Kleinverbruikaansluitingen betreft of Kleinverbruikaansluitingen waarvan de tenaamstelling en/of KvK nummer wordt gewijzigd, ontvangt de Klant van Energyhouse een bevestiging van de ATO met onder andere de bijbehorende netbeheerkosten.

 

5.1. 
De Klant machtigt Energyhouse om informatie over zijn Aansluitingen en/of Allocatiepunten in het aansluitingenregister te raadplegen en te gebruiken.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

5.2. 
De Klant machtigt Energyhouse om te doen wat nodig is om de Levering op de overeengekomen datum te doen ingaan, waaronder (indien van toepassing):

 

a. 
het opvragen van meterstanden en/of gegevens over het verbruik van de Klant in de voorafgaande jaren bij het toegankelijk meetregister, en/of

 

b. 
het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot Levering bij degene die op grond daarvan de Levering verzorgt, of bij het door Leveranciers ingestelde centraal contracteinderegister als bedoeld in Artikel 7.2, en/of

 

c. 
het opzeggen van de lopende overeenkomst tot Levering, en/of

 

d. 
het afsluiten en het – bij verhuizing – opzeggen van de lopende ATO.

 

6.1. 
De Klant draagt de programma­verantwoordelijkheid over aan Energyhouse. Energyhouse kan de programmaverantwoordelijkheid op zijn beurt onderbrengen bij een erkende programmaverantwoordelijke.

 

6.2. 
De Klant verbindt zich om, op zijn kosten, Energyhouse te voorzien van de voor de uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid benodigde informatie over alle door de Klant en/of derden geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering, die van invloed zijn op de omvang van het elektriciteits- en/of gasverbruik door de Klant. Geplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn onder andere afwijkingen in de bedrijfsvoering als gevolg van onderhoud en significante afwijkingen in de productie; ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn onder andere afwijkingen in de bedrijfsvoering als gevolg van storingen en calamiteiten.

 

6.3. 
Indien de Klant de in Artikel 6.2 bedoelde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Energyhouse aanlevert, voert Energyhouse de programma­verantwoordelijkheid uit op basis van geschatte, en/of (gedeeltelijk) onjuiste gegevens. In dit geval is Energyhouse gerechtigd om de eventuele (onbalans en/of administratieve) kosten die hieruit voortvloeien in rekening te brengen bij de Klant.

 

7.1. 
Gegevens van de Klant worden door Energyhouse vastgelegd en gebruikt in het kader van de aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van het Contract en/of andere diensten.

 

7.2. 
De Klant stemt ermee in dat Energyhouse beschikt over de gegevens die verkregen zijn met behulp van de Meetinrichting en dat Energyhouse deze verder verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van het Contract met inbegrip van de vervulling van wettelijke taken en/of verplichtingen.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

7.3. 
Energyhouse kan gebruik maken van het centraal contracteinderegister van Leveranciers zodat de Klant geïnformeerd kan worden over eventuele samenloop van het Contract met een andere overeenkomst tot Levering, teneinde het sluiten van een “dubbele” overeenkomst tot Levering te voorkomen.

 

7.4. 
De Klant machtigt Energyhouse om zijn gegevens omtrent het Contract in het contracteinderegister te registreren.

 

7.5. 
Energyhouse maakt gebruik van het toegankelijk meetregister om de meterstanden respectievelijk het verbruik bij met name een verhuizing en een Leverancierswissel vast te kunnen stellen. In de Informatiecode Elektriciteit en Gas is opgenomen welke gegevens in het toegankelijk meetregister zijn opgenomen en door wie deze gegevens kunnen worden ingezien.

 

7.6. 
Energyhouse kan slechts met toestemming van de Klant beschikken over meetgegevens per kwartier en per dag.

 

7.7. 
De Klant heeft het recht kennis te nemen van de gegevens die op grond van de overige leden van Artikel 7 over hem worden vastgelegd. Energyhouse zal een overzicht daarvan na ontvangst van een daartoe strekkend Schriftelijk verzoek, vergezeld van een “veilige kopie” van een geldig legitimatiebewijs, aan de Klant toesturen. Voor de behandeling van het verzoek is de Klant een vergoeding aan Energyhouse verschuldigd.

 

7.8. 
De Klant kan Energyhouse met opgaaf van redenen Schriftelijk verzoeken tot wijziging van de hem betreffende gegevens. Energyhouse zal de Klant Schriftelijk informeren over haar besluit dienaangaande.

8.1. 
De Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en), die voldoet/voldoen aan de geldende Wet- en regelgeving, inclusief de juiste administratieve vastlegging van de kenmerken van de Meetinrichting(en) in de daarvoor geëigende systemen.

 

8.2. 
De Klant draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat meetgegevens van de Aansluiting(en) conform het bepaalde in de ATO en de geldende Wet- en regelgeving juist en tijdig worden vastgesteld, en juist en tijdig aan Energyhouse ter beschikking worden gesteld.

 

8.3. 
Indien de Klant niet voldoet of heeft voldaan aan Artikel 8.1 en/of 8.2., is Energyhouse gerechtigd om eventuele schade en/of kosten die hieruit voortvloeien aan de Klant in rekening te brengen.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

8.4. 
In afwijking van Artikel 8.1 geldt dat de Netbeheerder zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en).

 

8.5. 
De Klant machtigt Energyhouse of het door haar ingeschakelde Meetbedrijf om de door de Meetinrichting geregistreerde meetgegevens te collecteren en verder te (laten) verwerken.

 

8.6. 
Indien Energyhouse een Meetbedrijf inschakelt, is de Klant verplicht hiervan gebruik te maken. Energyhouse behoudt zich het recht voor om de kosten voor de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het ingeschakelde Meetbedrijf bij de Klant in rekening te brengen.

 

8.7. 
Voor Meetingrichtingen die niet op afstand gecollecteerd kunnen worden geldt dat de Klant verplicht is desgevraagd de standen van de Meetinrichtingen binnen de aangegeven termijn aan Energyhouse door te geven. Geeft de Klant de meterstanden niet (tijdig) of onjuist door dan is Energyhouse gerechtigd om per Aansluiting of Allocatiepunt en per geval een bedrag van € 250,= ex btw in rekening te brengen als administratieve vergoeding.

 

8.8. 
De Klant is verplicht Energyhouse of het ingeschakelde Meetbedrijf toegang tot de Meetinrichting te verlenen zodat de meetgegevens tijdig kunnen worden gecollecteerd en aan Energyhouse doorgegeven kunnen worden. Indien de Klant daar niet aan meewerkt, komt dat voor rekening en risico van de Klant. In dat geval draagt de Klant onder andere de gevolgen van het schatten van gegevens en extra kosten om de meetgegevens alsnog te verkrijgen.

 

8.9. 
In afwijking van het gestelde in Artikel 8.6 heeft de Klant ten behoeve van zijn Kleinverbruikaansluitingen zoals bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet en artikel 52c lid 1 Gaswet (d.w.z. bij levering aan een groep) een vrije keuze ten aanzien van het Meetbedrijf. Indien de Klant kiest voor een ander dan het door Energyhouse ingeschakelde Meetbedrijf, dient de Klant dit minimaal dertig Kalenderdagen vóór de begindatum van het Contract Schriftelijk aan Energyhouse te melden. Indien de Klant deze melding niet (tijdig) doet, is de Klant verplicht gebruik te maken van het door Energyhouse ingeschakelde Meetbedrijf.

 

9.1. 

De omvang van de door de Klant afgenomen en/ of teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit en/of gas (hierna ook wel te noemen de omvang van de Levering) wordt gemeten met de Meetinrichtingen behorende bij de betreffende Aansluitingen of Allocatiepunten van de Klant.

 

9.2. 
Energyhouse, de Erkende Meetverantwoordelijke of het Meetbedrijf collecteert de meetgegevens en geeft deze door aan de (Landelijk) Netbeheerder. De (Landelijk) Netbeheerder stuurt deze meetgegevens middels Verbruiksberichten door aan Energyhouse.

 

9.3. 
Energyhouse factureert in beginsel op basis van de in Artikel 9.2 genoemde Verbruiksberichten de omvang van de Levering aan de Klant.

 

9.4. 
De in Artikel 9.2 bedoelde Verbruiksberichten zijn, behoudens het bepaalde in Artikel 9.6 en het bepaalde in Artikel 10, de enige grondslag bij de definitieve vaststelling van de omvang van de Levering en bij de facturatie daarvan.

 

Schatten van verbruik

 

9.5. 
Indien een juiste vaststelling van de omvang van de Levering in de betreffende periode niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Energyhouse niet (tijdig) kan beschikken over de relevante meetgegevens of indien bij het collecteren dan wel het doorgeven van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is Energyhouse bevoegd om de omvang van de Levering in de betreffende periode te schatten. Energyhouse gebruikt hierbij de gegevens waarover zij beschikt onverminderd het recht van Energyhouse om, indien mogelijk, de werkelijk door de Klant afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas in de betreffende periode (alsnog) bij de Klant in rekening te brengen. Bij het maken van de schatting kunnen als maatstaf dienen:

 

a. 
de omvang van de Levering in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar, of

 

b. 
de gemiddelde omvang van de Levering in de eraan voorafgaande en de erop volgende periode, of

 

c. 
een andere billijke maatstaf.

 

9.6. 
Energyhouse is gerechtigd de verwachte omvang van de Levering op voorhand te schatten en periodiek (als voorschot) bij de Klant in rekening te brengen. Indien Energyhouse van deze bevoegdheid gebruik maakt, stelt zij de Klant daarvan Schriftelijk in kennis.

 

9.7. 
Eventuele verschillen tussen conform Artikel 9.5 en 9.6 geschat verbruik en de omvang van de Levering volgens het Verbruiksbericht, worden achteraf verrekend.

 

Correcties

 

9.8. 
Indien Energyhouse een (Verbruiks)bericht met een gecorrigeerde omvang van de Levering over een bepaalde periode van de (Landelijk) Netbeheerder ontvangt, voert Energyhouse, met inachtneming van Artikel 9.11 t/m 9.13 en 10.3 een herberekening uit van de door de Klant over de gecorrigeerde verbruiksperiode verschuldigde vergoeding. Op basis van deze herberekening vindt eventueel een verrekening met de Klant plaats. Dit geldt onverminderd het bepaalde in Artikel 10.

 

9.9. 
De periode waarover verrekening zoals bedoeld in Artikel 9.8 plaatsvindt, bedraagt maximaal 5 jaar gerekend vanaf de datum van ontvangst door Energyhouse van het (gecorrigeerde) Verbruiksbericht. Energyhouse is gerechtigd over deze periode rente aan de Klant in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente per jaar.

 

9.10. 
De Klant zorgt ervoor dat op de Meetinrichting iedere 6 jaar een fysieke controle wordt verricht door de Erkende Meetverantwoordelijke. Het bepaalde in Artikel 9.8 is ook van toepassing op eventuele correcties die hieruit voortvloeien met dien verstande dat in voorkomende gevallen de correcties de volledige periode van 6 jaar of langer kunnen beslaan.

 

Herberekening

 

9.11. 
Indien de Klant niet (geheel) heeft voldaan aan de bepalingen in Artikel 8.2 en 8.7 en uit de herberekening zoals bedoeld in Artikel 9.8, t/m 9.10 en 10 volgt dat een verrekening dient plaats te vinden, geldt voor een vordering uit dien hoofde van de Klant op Energyhouse dat slechts verrekening plaatsvindt over een periode van maximaal 2 jaar terug te rekenen vanaf het moment van ontvangst door Energyhouse van het (gecorrigeerde) Verbruiksbericht. Voor een vordering uit hoofde van verrekening van Energyhouse op de Klant geldt het bepaalde in Artikel 9.9.

 

9.12. 
Indien door Energyhouse op enig moment, over welke periode dan ook, bij de Klant een onjuiste omvang van de Levering in rekening is gebracht, is Energyhouse, ongeacht de oorzaak daarvan, slechts gehouden tot herberekening van de omvang van de Levering en afrekening daarvan met de Klant volgens het bepaalde in Artikel 9 en10. Energyhouse kan ter zake nimmer gehouden worden tot enige andere vergoeding en/of verrekening.

 

9.13. 
Bij herberekening op basis van een gecorrigeerde omvang van de Levering is Energyhouse gerechtigd een eventueel marktprijsverschil aan de Klant in rekening te brengen. Indien voor een bepaalde periode de gecorrigeerde omvang van de Levering hoger is dan aanvankelijk was vastgesteld, wordt het verschil in volume in rekening gebracht tegen de hoogste van de gecontracteerde leveringsprijs of de EPEX NL Day-Ahead prijs voor de betreffende periode. Indien voor een bepaalde periode de gecorrigeerde omvang van de Levering lager is dan aanvankelijk in rekening was gebracht, wordt dit verschil in volume in rekening gebracht tegen de laagste van de gecontracteerde leveringsprijs of de EPEX NL Day-Ahead prijs voor de betreffende periode.

 

10.1. 
Bij twijfel over juistheid van de, volgens het bepaalde in Artikel 9.1, door Energyhouse bij de Klant in rekening gebrachte omvang van de Levering, kan elk der Partijen de betreffende Erkende Meet- verantwoordelijke, het betreffende Meetbedrijf, of de betreffende (Landelijk) Netbeheerder om een onderzoek verzoeken. De Partij die van deze mogelijkheid gebruik maakt, stelt de andere Partij daarvan onmiddellijk Schriftelijk in kennis en informeert de andere Partij na afloop van het onderzoek onmiddellijk over de resultaten daarvan. Een verzoek om een onderzoek leidt nimmer tot het opheffen of opschorten van de verplichting van de Klant tot betaling aan Energyhouse van de reeds in rekening gebrachte omvang van de Levering.

 

10.2. 
De kosten van het onderzoek als bedoeld in Artikel 10.1 zijn voor rekening van de Partij die (grotendeels) door de betreffende Erkende Meetverantwoordelijke, het betreffende Meetbedrijf, of de betreffende (Landelijk) Netbeheerder in het ongelijk is gesteld, onverminderd eventuele mogelijkheden van die Partij om deze kosten op een derde te verhalen.

 

10.3. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat de door Energyhouse bij de Klant in rekening gebrachte omvang van de Levering onjuist was, verzoekt Energyhouse de (Landelijk) Netbeheerder om een gecorrigeerd Verbruiksbericht op basis van de uitkomst van het onderzoek. Na ontvangst daarvan voert Energyhouse een herberekening uit van de door de Klant over de gecorrigeerde Verbruiksperiode verschuldigde vergoeding aan Energyhouse. Op basis daarvan vindt eventueel een verrekening met de Klant plaats. Het bepaalde in Artikel 9.9 en 9.11 is van overeenkomstige toepassing.

 

10.4. 
Indien uit hoofde van de ATO of anderszins een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de Klant verplicht dit onmiddellijk aan Energyhouse mede te delen en Energyhouse na afloop van het onderzoek onmiddellijk te informeren over de resultaten.

 

11.1. 
Conform het Contract is de Klant vergoedingen aan Energyhouse verschuldigd voor de Levering en eventueel andere overeengekomen diensten.

 

11.2. 
Energyhouse kan de overeengekomen vergoedingen wijzigen, tenzij Schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Een dergelijke wijziging zal Energyhouse op voorhand, tijdig en Schriftelijk aan de Klant melden.

 

11.3. 
Energyhouse behoudt zich het recht voor om de gevolgen van:

 

a. 
wijzigingen in de Wet- en regelgeving, zoal wijzigingen in tarieven voor energiebelasting, opslag duurzame energie en btw, en/of

 

b. 
generieke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld in geval van herstructurering in de algemene prijsstructuur voor capaciteit, landelijk transport, boetes, en/of commodity, door te berekenen aan de Klant.

 

11.4. 
Alle vergoedingen, die de Klant op basis van het Contract aan Energyhouse verschuldigd is, worden verhoogd met alle bestaande en eventueel te introduceren belastingen, toeslagen en/of heffingen, die Energyhouse krachtens een besluit van de overheid verplicht, respectievelijk bevoegd, is bij de Klant in rekening te brengen.

 

11.5. 
Indien Energyhouse een naheffing van bijvoorbeeld de Belastingdienst opgelegd krijgt inzake de in Artikel 11.4 bedoelde belastingen, toeslagen en/of heffingen, zoals energiebelasting en btw, is Energyhouse gerechtigd de naheffing, inclusief de toegepaste rente, door te berekenen aan de Klant. Energyhouse behoudt zich het recht voor deze naheffing te verhogen met overige door Energyhouse gemaakte kosten. 

 

11.6. 
In het geval de Klant aantoonbaar teveel van de in Artikel 11.5 genoemde belastingen, toeslagen en/ of heffingen, zoals energiebelasting en btw aan Energyhouse heeft betaald, dient Energyhouse het teveel betaalde te restitueren. Deze restitutie kan slechts worden geclaimd voor een periode van maximaal 5 jaar teruggerekend vanaf het moment waarop de Klant heeft aangetoond teveel te hebben betaald.

 

11.7. 
Indien het Contract stilzwijgend wordt verlengd, is de Klant vanaf de datum waarop de verlenging plaatsvindt een vergoeding aan Energyhouse verschuldigd. Deze vergoeding en/of eventuele overige diensten worden periodiek door Energyhouse vastgesteld. Daarnaast is Energyhouse gerechtigd de voorwaarden van het stilzwijgend verlengde Contract te wijzigen.

 

11.8. 
Eventuele op verzoek van de Klant te verrichten dienst kunnen door Energyhouse worden aangemerkt als aanvullende diensten waarvoor een separate vergoeding in rekening kan worden gebracht. Als daarvan sprake is, zal Energyhouse de Klant daarover voorafgaand aan de uitvoering van de dienst informeren.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

11.9. 
Wijzigingen van vergoedingen op grond van de ATO zoals bedoeld in Artikel 4.6, geschieden volgens de algemene voorwaarden van de Netbeheerder(s).

 

12.1. 
Alle vergoedingen die de Klant volgens het Contract en de Algemene Voorwaarden aan Energyhouse verschuldigd is, worden periodiek met een gespecificeerde factuur bij de Klant in rekening gebracht.

 

12.2. 
De betalingstermijn bedraagt uiterlijk 7 Kalender­dagen na dagtekening van de factuur.

 

12.3. 
De wettelijke verjaringstermijn vangt 7 Kalender­dagen na dagtekening van de betreffende factuur aan.

 

12.4. 
De Klant stemt ermee in dat de facturen van Energyhouse per e-mail of via een online portaal ter beschikking worden gesteld, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in de overige leden van Artikel 12 geldt onverkort.

 

12.5. 
Onder meer wanneer Energyhouse een gecorrigeerd Verbruiksbericht heeft ontvangen, heeft Energyhouse het recht om een correctiefactuur te sturen. Energyhouse heeft het recht om te bepalen of de correctie via een aparte correctiefactuur wordt gefactureerd of wordt verrekend met de eerstvolgende reguliere factuur. Als het verschil tussen het oorspronkelijke en het gecorrigeerde Verbruiksbericht kleiner of gelijk is aan 200 kWh elektriciteit of 40 Nm3 gas, heeft Energyhouse het recht om de gecorrigeerde omvang van de Levering niet te factureren.

 

Betaling

12.6. 

De wijze van betaling wordt tussen de Partijen nader overeengekomen. Energyhouse biedt de Klant keuze uit betaling per zakelijke automatische incasso of bankoverschrijving. Energyhouse accepteert geen contante betalingen.

 

12.7. 
Indien Energyhouse dit verlangt, is de Klant voorschotten verschuldigd op hetgeen hij inzake de Levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. Energyhouse bepaalt in redelijkheid de hoogte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de momenten waarop deze bij de Klant in rekening worden gebracht en betaald moeten zijn. De Klant kan Energyhouse gemotiveerd verzoeken om de hoogte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist Energyhouse in redelijkheid.

 

12.8. 
Bij de gespecificeerde factuur, die overeenkomstig Artikel 12.1 ten minste éénmaal per jaar aan de Klant verstuurd wordt, worden ten minste de reeds bij de Klant in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend.

 

12.9.

Indien de Klant de factuur niet, niet tijdig en/of onvolledig betaalt, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.De verplichting tot betaling wordt in geen geval opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.

 

12.10. 
Indien een betaling via automatische incasso wordt gestorneerd, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor Energyhouse voor rekening van de Klant. Bovendien is Energyhouse in dat geval bevoegd om de wijze van betaling te wijzigen naar bankoverschrijving waarbij een eventuele korting behorende bij automatische incasso komt te vervallen.

 

12.11. 
Indien de Klant nalaat de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen is de Klant naast het gefactureerde bedrag ook wettelijke handelsrente verschuldigd voor elke Kalenderdag dat (volledige) betaling uitblijft. Daarnaast geldt dat Energyhouse dan recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 250,=. De in deze bepaling genoemde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Verrekening

 

12.12. 
Voor alle vorderingen van en op de Klant geldt dat Energyhouse te allen tijde bevoegd is tot verrekening. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

12.13. 
De Klant dient eventuele klachten over een factuur binnen de 30 Kalenderdagen Schriftelijk aan Energyhouse te melden. In alle gevallen geldt dat het onbetwiste deel van het factuurbedrag binnen de betalingstermijn moet worden betaald.

 

12.14. 

Vorderingen van de Klant op Energyhouse die verband houden met het Contract, kunnen slechts worden overgedragen en/of verpand met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Energyhouse. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

12.15. 
De Klant is gerechtigd tot verrekening en/of opschorting indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan. Het is de Klant echter niet toegestaan om de betaling van de door Energyhouse in rekening gebrachte bedragen van voorschotfacturen te verrekenen of op te schorten.

 

12.16. 
Energyhouse brengt de door de Klant ter zake van de Levering verschuldigde vergoedingen, alsmede de door de Klant op grond van de ATO periodiek aan de Netbeheerder verschuldigde vergoedingen, bij de Klant in rekening. De Klant is verplicht deze verschuldigde vergoedingen aan Energyhouse te betalen. De Klant kan deze vergoedingen uitsluitend bevrijdend aan Energyhouse betalen.

 

12.17. 
Bij verhuizing, bij beëindiging van het Contract en voor het overige ten minste éénmaal per jaar brengt Energyhouse de verschuldigde vergoedingen door middel van een gespecificeerde factuur bij de Klant in rekening. De criteria die Energyhouse hiervoor hanteert staan vermeld in de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van Energyhouse.

 

 

13.1. 
Energyhouse is gerechtigd te allen tijde een onderzoek uit te (laten) voeren naar de kredietwaardigheid van de Klant om te kunnen beoordelen of de Klant aan zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract zal kunnen voldoen. Aan een dergelijk onderzoek verleent de Klant zijn medewerking.

 

13.2. 
De Klant is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheden aan Energyhouse te verstrekken tot meerdere zekerheid voor de nakoming van alle verplichtingen van de Klant jegens Energyhouse inclusief eventuele verplichtingen voor de door Energyhouse namens de Klant ingenomen financiële posities.

 

13.3. 
Voorafgaand aan, gedurende alsook na afloop van het Contract is Energyhouse gerechtigd tot het doen van een verzoek zoals bedoeld in Artikel 13.2. In de laatstgenoemde situatie echter uitsluitend indien de Klant nog een bedrag aan Energyhouse verschuldigd is of uit hoofde van het Contract zal worden.

 

13.4. 
Energyhouse bepaalt de te verstrekken zekerheden en heeft hierbij de keuze uit onder meer:

 

a. een concerngarantie;

 

b. een hypotheekrecht;

 

c. een pandrecht;

 

d. 
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie voor onbepaalde tijd en afgegeven door een gerenommeerde financiële instelling in Nederland, welke financiële instelling onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, en welke financiële instelling beschikt over een ‘A’ rating;

 

e. een waarborgsom; en/of

 

f. een periodieke vooruitbetaling.

De vorm en hoogte van de te verstrekken zekerheid wordt door Energyhouse bepaald en is ten minste gelijk aan het bedrag dat de Klant naar het oordeel van Energyhouse voor Levering over een periode van 6 maanden verschuldigd is, verhoogd met een bedrag dat de mogelijk door Energyhouse namens de Klant ingenomen financiële posities dekt, tenzij Energyhouse van oordeel is dat een minder hoge zekerheid volstaat. De met de verstrekking van de zekerheden gemoeide kosten komen voor rekening van de Klant.

 

13.5. 
Op eventueel verzoek van de Klant geeft Energyhouse aan waarom zij deze zekerheden van de Klant verlangt. Een dergelijk verzoek van de Klant doet echter niets af aan de verplichting van de Klant om de verlangde zekerheden te verstrekken.

 

13.6. 
De Klant dient de door Energyhouse verlangde zekerheden binnen 7 Kalenderdagen na het verzoek van Energyhouse te verstrekken. Indien de Klant hieraan geen gehoor geeft, is Energyhouse gerechtigd:

 

a. 
de Levering voor een door Energyhouse te bepalen periode op te schorten; of

 

b. 
het Contract met onmiddellijke ingang te ontbinden; of

 

c. 
de door Energyhouse namens de Klant ingenomen financiële posities die direct voortvloeien uit ingenomen inkooppositie(s) geheel of ten dele terug te verkopen aan de markt tegen de dan geldende marktprijzen, dan wel anderszins af te dekken of af te bouwen. Alle hieruit voortvloeiende negatieve (handels)resultaten, schade en bijbehorende kosten zijn voor rekening van de Klant. Energyhouse is in dat geval niet schadeplichtig jegens de Klant, echter de Klant is wel schadeplichtig jegens Energyhouse.

 

Waarborgsom

 

13.7. 
Een waarborgsom wordt pas dan door Energyhouse teruggestort indien de Klant alle vorderingen voortvloeiend uit het Contract heeft voldaan en er geen door Energyhouse namens de Klant ingenomen financiële posities meer zijn.

Indien de Klant jegens Energyhouse in verzuim verkeert of dreigt te raken, is Energyhouse gerechtigd voornoemde vorderingen in mindering te brengen op de waarborgsom, alvorens terugstorting van het restant van de waarborgsom aan de Klant plaatsvindt.

 

13.8. 
Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

Overig

 

13.9. 
Uitoefening van de in Artikel 13 genoemde bevoegdheden kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Energyhouse.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

13.10. 
Bij beëindiging van het Contract wordt de waarborgsom uiterlijk 6 weken na de eindfactuur teruggestort of verrekend.

 

14.1.
Indien een kenmerk van de Aansluiting of het Allocatiepunt, zoals bijvoorbeeld de aansluitwaarde, wijzigt ten opzichte van hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, zijn Partijen verplicht elkaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen is Energyhouse gerechtigd de vergoeding voor de Levering aan te passen vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijziging.

 

 

14.2.
De Klant is verplicht om Energyhouse onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte te stellen van de voor de uitvoering van het Contract relevante omstandigheden en/of wijzigingen, waaronder in ieder geval:

 

a.
geplande onderbrekingen en/of geplande wijzigingen in de standaardbedrijfsvoering;

 

b.
niet-geplande onderbrekingen, storingen, afschakelingen en/of overige niet geplande afwijkingen van de standaardbedrijfsvoering;

 

c.
informatie over (mogelijke) verslechtering van zijn financiële positie;

 

d.
wijzigingen in de tenaamstelling van de Klant zoals opgenomen in het Contract;

 

e.
wijziging van de eventuele vertegenwoordiger;

 

f. 
wijzigingen van namen en e-mailadressen van contactpersonen;

 

g.
wijzigingen van bankrekeningnummers en factuur en/of correspondentieadres(sen);

 

h.
voorgenomen verhuizing, contractovername of bedrijfsbeëindiging; en

 

i.
organisatorische wijzigingen, zoals fusies, overnames, gedeeltelijke verkoop van bedrijfsactiviteiten, of nieuwe bedrijfsactiviteiten.

 

14.3.
Energyhouse is gerechtigd gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden in de zin van de overige leden van Artikel 14 door te geven aan de betreffende Netbeheerder, indien en onder de voorwaarde dat de Netbeheerder deze nodig heeft en uitsluitend gebruikt voor de vervulling van zijn wettelijke taken en/of verplichtingen, daaronder begrepen de goede uitvoering van de ATO.

 

14.4.
De Klant dient onmiddellijk de (voorgenomen) wijzigingen, afwijkingen, of voorvallen als genoemd in de overige leden van Artikel 14 door te geven aan Energyhouse. De Klant is aansprakelijk voor de eventuele schade die Energyhouse door de (voorgenomen) wijzigingen, afwijkingen, of voorvallen lijdt.

 

15.1.
Energyhouse is, onverminderd de haar overige krachtens het Contract en de Algemene Voorwaarden toekomende rechten, bevoegd het Contract, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 

a. 
aan de wederpartij surseance van betaling is verleend; en/of

 

b. 
de wederpartij zijn faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard. Bij beëindiging ingevolge het bepaalde in dit lid is Energyhouse nimmer aansprakelijk voor enige schade.

 

15.2.

In afwijking van het bepaalde in Artikel 3 is Energyhouse, onverminderd de haar overige krachtens dit Contract en de Algemene Voorwaarden toekomende rechten, gerechtigd het Contract, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, of ter keuze van Energyhouse met een opzegtermijn, te ontbinden, indien:

 

a. 
de wederpartij in verzuim is met het voldoen van een betalingsverplichting en indien dit verzuim langer dan veertien Kalenderdagen voortduurt; en/of

 

b. 
de wederpartij anderszins in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract; en/of

 

c.

de noodzakelijke ATO van de Klant is beëindigd; en/of

 

d. 
de Klant, ter zake van elektriciteit en/of gas die hij van Energyhouse betrekt, een Leverancierswissel heeft laten doorvoeren.

Bij beëindiging door Energyhouse ingevolge het bepaalde in dit lid is Energyhouse nimmer aansprakelijk voor enige schade.

 

15.3. 
In geval van tussentijdse beëindiging op grond van Artikel 15 zijn de bedragen, die de Klant op het moment van beëindiging van het Contract al verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

 

15.4. 
Het rechtmatig gebruik door Energyhouse van haar bevoegdheden als bedoeld in Artikel 15 leidt niet tot aansprakelijkheid van Energyhouse voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

15.5. 
In aanvulling op Artikel 15.1 en 15.2 is Energyhouse bevoegd het Contract zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 

a. 
de in Artikel 4.4 bedoelde onderbreking van de Levering langer duurt dan dertig opeenvolgende Kalenderdagen;

 

b. 
in rechte een schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard.

 

15.6. 
Indien Energyhouse van haar bevoegdheden als bedoeld in de overige leden van Artikel 15 gebruik maakt, stelt Energyhouse de Klant hiervan onmiddellijk in kennis.

 

16.1. 
In geval van verhuizing dient de Klant het lopende Contract tijdig op te zeggen. Desgewenst kan de Klant een nieuw Contract afsluiten voor de nieuwe locatie.

 

 

17.1. 
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals wijziging(en) van de Wet- en regelgeving, waardoor ongewijzigde instandhouding van het Contract door één of beide Partij(en) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer mag worden verwacht, passen Partijen het bestaande Contract voor zover noodzakelijk aan.

 

17.2. 
Indien Partijen in de in Artikel 17.1 bedoelde situatie, het bestaande Contract niet kunnen aanpassen, treden Partijen met elkaar in overleg over het aangaan van een nieuw Contract. In het geval dat Partijen niet tot overeenstemming komen over het aangaan van een nieuw Contract, waarbij het negatieve effect van de bedoelde wijziging (grotendeels) teniet is gedaan, eindigt het Contract van rechtswege op het moment dat het negatieve effect zich voor een der Partijen verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken, zonder dat Partijen over en weer enige kosten- en/of schadevergoeding aan elkaar verschuldigd zijn, die samenhangen met de in Artikel 17.1 bedoelde onvoorziene omstandigheden. De Klant is verplicht om alle verplichtingen uit hoofde van het Contract te voldoen tot en met de datum dat voor de betreffende Aansluitingen of Allocatiepunt een Leverancierswissel naar een andere Leverancier is uitgevoerd.

 

18.1. 
Voor zover Energyhouse jegens de Klant aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van Energyhouse beperkt tot de directe schade van de Klant als gevolg van enige gebeurtenis waarvoor Energyhouse rechtens aansprakelijk is. Energyhouse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld:

a. Gevolgschade;

b. Bedrijfsschade;

c. Gederfde inkomsten;

d. Gemiste besparingen;

e. Schade door bedrijfsstagnatie;

f. Schade door verminderde goodwill;

g. Aansprakelijkheid van Klant jegens derden;

h. Immateriële schade.

18.2. 
Energyhouse is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door overmacht zoals nader is omschreven in Artikel 20.

18.3. 
Voor zover Energyhouse met inachtneming van het bepaalde in Artikel 18.1 en 18.2 gehouden is tot schadevergoeding jegens de Klant, is de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal het gemiddelde maandfactuurbedrag voor de Levering (inclusief energiebelasting en btw) te berekenen over de laatste twaalf maanden, zulks te allen tijde tot een maximum van EUR 10.000,= per gebeurtenis en EUR 50.000,= per kalenderjaar voor alle Klanten tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan EUR 50.000,= dan zullen de aanspraken van de Klanten naar evenredigheid worden voldaan.

18.4. 
De beperking van aansprakelijkheid zoals die voortvloeit uit het bepaalde in Artikel 18.3 komt te vervallen indien aan de zijde van Energyhouse zelf sprake is van opzet ten aanzien van het ontstaan van de daar bedoelde schade.

18.5. 
De Klant vrijwaart Energyhouse ter zake van de verplichting tot schadevergoeding aan derden indien en voor zover de schade waarvoor Energyhouse wordt aangesproken het gevolg is van Levering door Energyhouse aan de Klant, behoudens voor zover ter zake van het ontstaan van de schade sprake is van opzet aan de zijde van Energyhouse.

18.6. 
De Klant dient een (mogelijk) schadeveroorzakende situatie direct Schriftelijk aan Energyhouse te melden zodra de Klant op de hoogte is geraakt van deze situatie. Reeds ontstane schade dient de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 Kalenderdagen na het ontstaan van de schade, Schriftelijk aan Energyhouse te melden, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Energyhouse is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de in deze bepaling genoemde verplichtingen van de Klant. Met niet tijdig nakomen wordt tevens bedoeld de omstandigheid dat de Klant op de hoogte had kunnen zijn van een bepaalde schade (veroorzakende situatie), maar dit om wat voor reden dan ook niet heeft opgemerkt en daardoor niet tijdig aan Energyhouse heeft gemeld.

18.7. 
De aansprakelijkheidsregeling van Artikel 18 geldt mede ten aanzien van derden die Energyhouse ten behoeve van de uitvoering van het Contract inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Energyhouse of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

18.8. 
De Artikelen 18.3, 18.4 en 18.5 zijn niet van toepassing.

18.9. 
Behoudens indien de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van Energyhouse, zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade:

a. 
aan zaken die door de Klant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep; of

b. 
als gevolg van bedrijfsstilstand; of

c. 
als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep; of

d. 
als gevolg van winstderving.

18.10. 
Indien en voor zover Energyhouse jegens de Klant in het kader van de Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste EUR 2.000.000,= per gebeurtenis voor alle Klanten tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan EUR 2.000.000,= dan zullen de aanspraken van de Klanten naar evenredigheid worden voldaan.

18.11. 
De vergoeding van schade, niet zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is bovendien beperkt tot ten hoogste EUR 1.400,= per Klant.

 

19.1. 
De inhoud van het Contract en alle informatie die door Partijen is verkregen in het kader van het Contract, met uitzondering van de meetgegevens en gegevens die publiekelijk bekend zijn, worden door Partijen als strikt vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen betrachten volledige geheimhouding ten aanzien van de vertrouwelijke informatie gedurende de looptijd van het Contract en gedurende drie jaar na afloop van het Contract.

 

19.2. 
Partijen verspreiden de vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring dan voor een behoorlijke uitvoering van het Contract noodzakelijk is. Partijen verplichten hun personeel deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

 

19.3. 
Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt na verkrijging van Schriftelijke toestemming van de andere Partij daartoe en in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is.

 

19.4. 
Energyhouse houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de privacywetgeving. Hoe Energyhouse dit doet, is terug te lezen in de privacyverklaring op de website.

 

 

20.1. 
Indien één der Partijen wegens overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder het Contract na te komen, stelt deze Partij de wederpartij onmiddellijk van deze overmacht in kennis, onder vermelding van alle bijzonderheden, waaronder een redelijke schatting van de verwachte duur van de overmacht. Voorts houdt deze Partij de wederpartij op de hoogte van alle ontwikkelingen die verband houden met de overmacht. Om de overmacht zo spoedig mogelijk te kunnen beëindigen, is de Partij die in overmacht verkeert verplicht die maatregelen te treffen, die van een redelijk en zorgvuldig handelende Partij mogen worden verwacht. Dergelijke maatregelen komen voor rekening en risico van de Partij die in overmacht verkeert.

 

20.2. 
Onverminderd het bepaalde in Artikel 4 en 18 mag Energyhouse zich beroepen op overmacht indien de afname door de Klant wordt belemmerd door de volgende omstandigheden:

 

a. 
het niet of niet goed functioneren van een Installatie of Aansluiting van de Klant; en/of

 

b. 
een onderbreking of een beperking van de Levering ten gevolge van het niet (goed) functioneren van het (Gastransport)Net, of een andere technische voorschakel in de elektriciteitsvoorziening; en/of

 

c. 
het ontbreken, opschorten of beëindigen van een ATO; en/of

 

d. 
een storing in communicatie, apparatuur of software waaronder begrepen storing als gevolg van cyberaanvallen; en/of

 

e. 
elke andere omstandigheid in het kader van de Aansluiting en het transport van elektriciteit en/ of gas.

Eventuele gevolgen van dergelijke belemmeringen zijn voor rekening en risico van de Klant.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

21.1. 
De verplichting tot Levering ingevolge het Contract eindigt indien de aan Energyhouse verleende leveringsvergunning wordt ingetrokken. Voor deze situatie is wettelijk bepaald dat andere partijen de Levering dan overnemen. Energyhouse is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 

 

22.1. 
Energyhouse is gerechtigd de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Energyhouse maakt wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tenminste tien Kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend. Bedoelde wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

 

22.2. 
Energyhouse maakt de Artikel 22.1 bedoelde wijzigingen bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Energyhouse.

 

22.3. 
Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, gelden wijzigingen als bedoeld in de overige leden van Artikel 22 ook ten aanzien van reeds bestaande Contracten.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

22.4. 
Energyhouse maakt de in Artikel 22.1 bedoelde wijzigingen bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving.

 

23.1. 
Eventuele geschillen tussen Partijen inzake het Contract, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

 

Bepalingen voor Kleinverbruikaansluitingen

 

23.2. 
In afwijking van het gestelde in Artikel 23.1 geldt dat indien de Klant een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van het Contract of over de tarieven die Energyhouse voor de Netbeheerder factureert (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), de Klant deze klacht in eerste instantie aan Energyhouse voorlegt. In de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van Energyhouse is omschreven hoe de Klant een klacht dient voor te leggen en binnen welke termijn hij een reactie van Energyhouse op de klacht ontvangt.

 

23.3. 
Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide Partijen is opgelost, kan het geschil binnen 12 maanden nadat de klacht bij Energyhouse is ingediend, zowel door de Klant als door Energyhouse worden voorgelegd aan de Commissie Energie Zakelijk van de Geschillencommissie (hierna “de Geschillencommissie”), of aan de rechtbank.

 

23.4. 
Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank, geldt in afwijking van Artikel 23.1 dat het geschil wordt voorgelegd aan de rechter die volgens de wet bevoegd is.

 

23.5. 
Indien de Klant ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie dan is Energyhouse aan deze keuze gebonden tenzij Energyhouse het geschil al heeft voorgelegd aan de rechtbank.

 

23.6. 
Indien Energyhouse ervoor kiest een geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie, doet Energyhouse de Klant daartoe Schriftelijk een voorstel. Indien de Klant niet binnen 5 weken Schriftelijk bevestigt in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie, maakt Energyhouse het geschil aanhangig bij de rechtbank. Indien Energyhouse, in het geval dat de Klant het voorstel heeft afgewezen, of niet binnen de termijn van 5 weken heeft ingestemd, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank, kan de Klant het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

23.7. 
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies voor beide Partijen. Voor de behandeling van een geschil is een bescheiden vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van de Klant gegrond is, vergoedt Energyhouse laatstbedoelde vergoeding aan de Klant.

 

24.1. 
De Algemene Voorwaarden treden in werking op 
1 november 2023.

 

24.2. 
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Zakelijk”.

 

24.3. 
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Energyhouse en liggen ten kantore bij Energyhouse ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren van deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.