Voor kleinverbruiksaansluitingen wordt er een jaarafrekening opgesteld.
12 maanden na aanvang van uw contract, of aan het eind van uw contract, krijgt u een jaar- of eindafrekening waarbij de werkelijke overheidsheffingen, bij elektriciteit de energiebron en bij gas het verbruik met de juiste calorische waarde verrekend worden.

Op de jaar-/eindafrekening wordt hetgeen u reeds heeft betaald voor de betreffende periode, in mindering gebracht. Als u meer heeft betaald dan het bedrag van de afrekening, wordt het verschil eerst door middel van verrekening in mindering gebracht op de eventuele reeds verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, vervolgens in mindering op de hoofdsom van eventueel nog openstaande facturen en de lopende rente.

Mocht er alsdan nog een positief bedrag voor u resteren, dan wordt dat bedrag door middel van verrekening in mindering gebracht op de eerstvolgende maandverrekening. Betreft het een eindafrekening, dan ontvangt u het aan u toekomende bedrag binnen zes weken na ontvangst van de eindafrekening.