Indien Energyhouse u een aanmaning stuurt, zal €10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Als Energyhouse u daarna een “voorkom afsluitingsbrief” stuurt, wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de factuur alsnog niet wordt voldaan dan wordt de vordering uit handen gegeven aan onze incassopartner. De incassokosten bedragen 15% van de uitstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00. Daarnaast bent u vanaf het moment dat u jegens Energyhouse in verzuim bent, over het openstaande bedrag 15% rente per jaar verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en). Als u uw verplichtingen jegens Energyhouse niet nakomt, kan Energyhouse de levering aan u opschorten en/of beëindigen.